2016-2016 Smolensk Ring---Yashin and Tolkachev
2016-2016 Smolensk Ring---Yashin and Tolkachev