2020-2020 Monza Race 1---2020_TCR Europe_Monza_Race 1, 25 Sami Taoufik
2020-2020 Monza Race 1---2020_TCR Europe_Monza_Race 1, 25 Sami Taoufik_31