2020-2020 Monza Race 1---2020_TCR Europe_Monza_Race 1, 64 Luca Rangoni
2020-2020 Monza Race 1---2020_TCR Europe_Monza_Race 1, 64 Luca Rangoni_98