2020-2020 Monza Race 2---2020_TCR Europe_Monza_Race 2, 25 Sami Taoufik
2020-2020 Monza Race 2---2020_TCR Europe_Monza_Race 2, 25 Sami Taoufik_64