2020-2020 Monza Race 2---2020_TCR Europe_Monza_Race 2, 64 Luca Rangoni
2020-2020 Monza Race 2---2020_TCR Europe_Monza_Race 2, 64 Luca Rangoni_75