2022-2022 Norisring Friday---2022 TCR Europe Norisring FP1, 14 Klim Gavrilov
2022-2022 Norisring Friday---2022 TCR Europe Norisring FP1, 14 Klim Gavrilov_24