2023-2023 Pau Friday---2023 TCR Europe Pau FP1, 11 Viktor Davidovski
2023-2023 Pau Friday---2023 TCR Europe Pau FP1, 11 Viktor Davidovski_23